GENERAL INFORMATION / INFORMATII GENERALE

BASIC INFORMATION

What is Nagoya Protocol and what is its objective?

Nagoya Protocol is an international agreement that aims the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources, through adequate access to genetic resources and transfer of relevant technologies, taking into account all rights in such resources and technologies, and adequate financing, in order to contribute to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components. This protocol is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity, providing a transparent legal framework for the effective implementation of one of the three objectives of the CBD: the fair and equitable sharing of benefits arising the utilization of genetic resources.

What does the Nagoya Protocol cover?

Nagoya Protocol shall apply to genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources within the scope of Article 15 of the Convention and to the benefits arising from the utilization of such resources.

When did the Nagoya Protocol entered into force?

The Nagoya Protocol on ABS was adopted on 29 October 2010 in Nagoya, Japan by the tenth meeting of the Conference of the Parties to the CBD and entered into force on 12 October 2014, 90 days after the deposit of the fiftieth instrument of ratification.

When was the Nagoya Protocol ratified in Romania?

In Romania, the Nagoya Protocol was published in MONITORUL OFICIAL no. 181 of 6 March 2019, Law no. 36 of 17 January 2019 for the ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS), adopted in Nagoya on 29 October 2010, signed by Romania on 20 September 2011 in New York, to the Convention on Biological Diversity, signed on 5 June 1992 in Rio de Janeiro.

Why is the Nagoya Protocol important?

The Nagoya Protocol creates a legal and transparent framework both for providers and users of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources to establish predictable conditions for access to these genetic resources, including benefit-sharing more equitably and fairly (establishing clear rules and procedures). Thus, the Nagoya Protocol creates the premises for the conservation and sustainable use of genetic resources, thus increasing the contribution of biodiversity to human development and well-being.


INFORMAȚII GENERALE

Ce este Protocolul de la Nagoya şi ce obiectiv are?

PROTOCOLUL DE LA NAGOYA este un acord internaţional ce are ca principal obiectiv împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice, inclusiv printr-un acces adecvat la resursele genetice şi prin transferul corespunzător de tehnologii relevante, ţinând seama de toate drepturile asupra resurselor şi tehnologiilor respective, precum şi printr-o finanţare corespunzătoare, contribuind astfel la conservarea diversităţii biologice şi la utilizarea durabilă a componentelor sale. Acest protocol este un acord suplimentar la Convenția privind diversitatea biologică, oferind un cadru juridic transparent pentru punerea în aplicare efectivă a unuia dintre cele trei obiective ale CBD: împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice.

Care este domeniul de aplicare al Protocolului de la Nagoya?

Protocolul de la Nagoya se aplică resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale asociate cu resursele genetice care intră sub incidenţa articolului 15 din convenţie şi beneficiilor care rezultă din utilizarea acestor resurse.

Când a intrat ȋn vigoare Protocolul de la Nagoya?

Protocolul de la Nagoya privind ABS a fost adoptat la data de 29 Octombrie 2010 la Nagoya, Japonia de către a zecea reuniune a Conferinței părților la CBD și a intrat în vigoare la data de 12 Octombrie 2014, la 90 de zile de la depunerea celui de-al cincizecilea instrument de ratificare.

Când a fost ratificat Protocolul de la Nagoya ȋn România?

În România, a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 6 martie 2019, Legea nr. 36 din 17 ianuarie 2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la data de 29 Octombrie 2010, semnat de România la 20 Septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 Iunie 1992 la Rio de Janeiro.

De ce este important Protocolul de la Nagoya?

Protocolul de la Nagoya creează un cadru legal şi transparent atȃt pentru furnizori, cȃt şi pentru utilizatorii resurselor genetice şi ai cunoştinţelor tradiţionale asociate cu resursele genetice, astfel ȋncȃt să fie stabilite condiţii predictibile pentru accesul la aceste resurse genetice, inclusiv pentru ȋmpărţirea beneficiilor ȋntr-un mod cȃt mai echitabil şi corect (stabilind reguli şi proceduri clare). Astfel, Protocolul de la Nagoya creează premisele pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice, sporind ȋn acest mod contribuția biodiversității la dezvoltarea și bunăstarea umană.