FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Asked Questions / Întrebări frecvente

1. What is the Nagoya Protocol? / Ce este Protocolul de la Nagoya?

The Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing on benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity is an international agreement that operates in the context of the Convention on Biological Diversity (CBD). The Protocol was adopted at the tenth meeting of the Conference of the Parties on 29 October 2010, in Nagoya, Japan and came into effect on 12 October 2014. Presently, the Nagoya Protocol is a key part of international work on nature and environmental protection.

Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică este un acord internațional care funcționează în contextul Convenției privind diversitatea biologică (CDB). Protocolul a fost adoptat la a zecea reuniune a Conferinței părților la 29 octombrie 2010, la Nagoya, Japonia și a intrat în vigoare la 12 octombrie 2014. În prezent, Protocolul de la Nagoya este o parte esențială a activității internaționale privind protecția naturii și a mediului.

2. What does genetic resources means, in the sense of Protocol? / Ce reprezintă resursele genetice, în sensul Protocolului?

Genetic resources means genetic material of actual or potential value, as defined in Article 2 of the Convention on Biological Diversity (CBD). Genetic material can be organic material from plants, animals, microorganisms or other organic material that contains functional units of heredity.

Resurse genetice înseamnă material genetic cu valoare reală sau potențială, așa cum este definit în articolul 2 din Convenția privind diversitatea biologică (CDB). Materialul genetic poate fi material organic din plante, animale, microorganisme sau alt material organic care conține unități funcționale de ereditate.

3. What is traditional knowledge associated with genetic resources? / Ce reprezintă cunoștințele tradiționale associate resurselor genetice?

Traditional knowledge are long-standing traditions and practices of certain indigenous or local communities, that are relevant for the use of the genetic resources.

Cunoștințele tradiționale sunt tradiții și practici stabilite de-a lungul timpului în cadrul anumitor comunități indigene sau locale, care sunt relevante pentru utilizarea resurselor genetice.

4. What does utilisation mean, in the sense of Protocol? / Ce înseamnă utilizare, în sensul Protocolului?

Utilisation of genetic resources means to conduct research and development on the genetic and/or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology as defined in Article 2 of the CBD and Article 2(c) of the Protocol). Biotechnology is defined in Article 2 of the Convention on Biological Diversity as “every use of technology that employs biological systems, living organisms or derivatives thereof, to create or modify products or processes for a specific use”.

Utilizarea resurselor genetice înseamnă desfășurarea unor activități de cercetare și dezvoltare privind compoziția genetică și/sau biochimică a resurselor genetice, inclusiv prin aplicarea biotehnologiei, așa cum este definită la articolul 2 din CDB și articolul 2 litera (c) din protocol). Biotehnologia este definită în articolul 2 din Convenția privind diversitatea biologică ca fiind „orice utilizare a tehnologiei care utilizează sisteme biologice, organisme vii sau derivate ale acestora, pentru a crea sau modifica produse sau procese pentru o anumită utilizare”.

5. What does Access and Benefit-Sharing (ABS) mean? / Ce înseamnă Acces și împărțirea- Beneficiilor (ABS)?

Access and Benefit-Sharing (ABS) means access to genetic resources and associated traditional knowledge and the fair and equitable sharing of benefits that result from their utilization. Countries that are parties to the Nagoya Protocol must create conditions that will facilitate access to genetic resources and associated traditional knowledge for users.

Acces și împărțire a beneficiilor (ABS) înseamnă acces la resursele genetice și la cunoștințele tradiționale associate acestora și partajarea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora. Țările care sunt părți la Protocolul de la Nagoya trebuie să creeze condiții care să faciliteze accesul utilizatorilor la resursele genetice și la cunoștințele tradiționale asociate.

6. What are mutually agreed terms (MAT)? / Ce reprezintă termeni conveniți de comun accord (MAT)?

Mutually agreed terms is an agreement reached between the provider of genetic resources and a user with respect to the conditions of access to genetic resources in the provider country and the benefits to be shared between both parties, which may arise from the commercial or other uses of these resources.

Termenii conveniți de comun acord reprezintă un acord încheiat între furnizorul de resurse genetice și un utilizator cu privire la condițiile de acces la resursele genetice din țara furnizorului și la beneficiile care pot apărea din utilizarea comercială sau de altă natură a acestor resurse și care trebuie împărțite între ambele părți.

7. What is prior informed consent (PIC)? / Ce reprezintă consimțământului prealabil în cunoștință de cauză (PIC)?

Prior informed consent means that permission from the competent national authority or authorities of the provider country is to be obtained prior to accessing genetic resources, in accordance with national legislation.

Consimțământul prealabil în cunoștință de cauză înseamnă că trebuie obținută permisiunea autorității sau autorităților naționale competente din țara furnizorului înainte de accesarea resurselor genetice, în conformitate cu legislația națională.

8. What is the role of the ABS “National Focal Point”? / Care este rolul “Punctului national de contact”?

The national focal point for access and benefit-sharing provides information on the competent national authorities for ABS and the procedures in place in a country to obtain access to genetic resources and the requirements or conditions to be met, including benefit sharing.

Punctul național de contact pentru accesul și împărțirea beneficiilor oferă informații despre autoritățile naționale competente pentru ABS și procedurile în vigoare pentru a obține acces la resurse genetice și cerințele sau condițiile care trebuie îndeplinite, inclusiv pentru împărțirea beneficiilor.

9. What is the role of the Competent National Authority? / Care este rolul autorității naționale competente?

The competent national authority may be responsible for granting access to genetic resources and for advising on, among other things, the negotiating process, requirements for obtaining PIC, and entering into MATs and mechanisms for the effective participation of indigenous and local communities (ILCs).

Autoritatea națională competentă poate fi responsabilă pentru acordarea accesului la resursele genetice și pentru consilierea, printre altele, cu privire la procesul de negociere, cerințele pentru obținerea PIC și încheierea de MAT și asupra modalităților de participare efectivă a comunităților indigene și locale (ILC).

10. What is Access and Benefit Sharing Clearing-House? / Ce reprezintă Centrul pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor?

Access and Benefit Sharing Clearing-House is a platform established under Nagoya Protocol for exchanging information on ABS where countries provide information on legislative, administrative and policy measures, on the national focal point and competent national authorities, on internationally recognized permits, and on ABS checkpoints. Additionally, the ABS Clearing-House contains reference material, including model contractual clauses, community protocols, capacity-building resources and other publications.

Centrul pentru schimbul de informații privind accesul și împărțirea beneficiilor este o platformă asociată cu Protocolul de la Nagoya creată pentru a intermedia schimbul de informații privind ABS, în care țările furnizează informații despre măsurile legislative, administrative și de politici, despre punctul focal național și autoritățile naționale competente, despre permisele recunoscute internațional și despre punctele de control ABS. În plus, Centrul pentru schimbul de informații ABS conține materiale de referință, inclusiv modele de clauze contractuale, protocoale comunitare, resurse de consolidare a capacităților și alte publicații.

11. How is the Nagoya Protocol implemented in the EU? /Cum este implementat Protocolul de la Nagoya în UE?

In the EU, the Nagoya Protocol is implemented through the European Parliament and Regulation (EU) No. 511/2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union.

În UE, Protocolul de la Nagoya este implementat prin documente emise de Parlamentul European, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 511/2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.

12. Does Nagoya Protocol provisions applies retroactively? /Dispozițiile Protocolului de la Nagoya se aplică retroactiv?

The EU ABS Regulation applies from 12 October 2014, which is the date when the Nagoya Protocol entered into force for the Union. Genetic resources accessed prior to that date fall outside the scope of the Regulation even if utilisation of those resources occurs after 12 October 2014 (see Article 2(1) of the Regulation). In other words, the Regulation only applies to genetic resources which were accessed as of 12 October 2014.

Regulamentul UE privind ABS se aplică începând cu 12 octombrie 2014, data la care Protocolul de la Nagoya a intrat în vigoare pentru Uniune. Resursele genetice accesate înainte de această dată nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului, chiar dacă utilizarea resurselor respective are loc după 12 octombrie 2014 (a se vedea articolul 2 alineatul (1) din regulament). Cu alte cuvinte, regulamentul se aplică numai resurselor genetice care au fost accesate începând cu 12 octombrie 2014.